Política de Protección de Datos:

LEXISLACIÓN. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais obtéñanse do interesado.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO. GRUPO EMPRESAS TABOEXA SLU CIF: B36560886 Dirección: MORGALLON 15 LUGAR DE TABOEXA 36448-AS NEVES E-mail: info @ grupoget.org | 902734890

FINALIDADES DO TRATAMENTO.
1. Atender a súa solicitude cando contacte connosco por medio do formulario de contacto

LEGITIMIZACIÓN. Informámoslle de que a base legal para o tratamento dos seus datos é a de poder atender a súa solicitude de contacto e/ou a súa solicitude de inscrición nos nosos servizos. O interesado dá o seu consentimento ao cubrir o formulario e enviarnos os seus datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos legalmente establecidos.

CESIÓNS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para cumprir coas obrigacións legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN DE PERFÍS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ONDE EXERCER Os DEREITOS. Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a info @ grupoget.org indicando por escrito a súa petición e achegando fotocopia do seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, GRUPO EMPRESAS TABOEXA SLU aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco.

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través desta páxina web http://www.xornalgalego.com non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 GRUPO EMPRESAS TABOEXA SLU comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUD DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Para os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non estea conforme co tratamento dos seus datos poderá dirixir as súas reclamacións ante as Autoridades de protección de datos.

LICENZAS DE USO:

Condicións de copia e distribución de xornal Galego:  Na súa edición dixital, e no material que e propio excluíndo as tiras cómicas e os horoscopos con dereitos de terceiros. Xornal Galego decidiu acollerse á licenza Creative Commons.(CC BY-SA 3.0) Pode Sentirse libre para: – Copiar, distribuír e comunicar publicamente a nosa obra. (to Share) – Facer obras derivadas. (to Remix) – Facer un uso comercial en Internet desta obra. Dentro das distintas fórmulas de licenza Creative Commons a escollida por Xornal Galego implica:

1.- Recoñecemento (Attribution): Debes recoñecer e citarnos como autores e, no caso de que sexas unha páxina web, enlazar ao URL orixinal.

2.- Compartir baixo a mesma licenza (Share Alike): Se alteras ou transformas esta obra, ou xeras unha obra derivada, só podes distribuír a obra xerada baixo unha licenza idéntica a esta. Estas condicións teñen as seguintes excepcións:

  • 1.- Esta licenza non se aplica aos contidos (textos, gráficos, informacións, imaxes…) publicados procedentes de terceiros que vaian asinados xa na cabeceira da noticia ou sexan atribuídos a axencias de información, a fotógrafos … ou a calquera outra empresa diferente de Xornal Galego. Estas excepcións terán as súas propias condicións de copia e distribución que nada teñen que ver coas de xornal galego e, por tanto, antes de realizar calquera acción cos devanditos contidos débese comprobar as súas condicións de uso.
  • 2.- Os debuxos dos viñetistas non poderán ser reproducidos con fins comerciais. Este texto é un resumo do texto legal. A licenza legal, ás que deberás engadir as “condicións” e os casos excepcionais 1 e 2 están dispoñibles: – Para a nosa obra – Para os nosos viñetistas

Ver máis en: Creative Commons.(CC BY-SA 3.0)

Autor