Buscador de cursos en Galicia

Buscador de cursos en Galicia

Buscador de Cursos dirixidos prioritariamente a traballadores desempregados Con esta ferramenta en liña, podes acceder a toda a oferta formativa dirixida prioritariamente a traballadores desempregados que actualmente se recolle no Plan de Formación para o Emprego da Comunidade de Galicia. Esta sinxela ferramenta proporciona información sobre a oferta dispoñible de cursos dirixidos prioritariamente a traballadores

Buscador de Cursos dirixidos prioritariamente a traballadores desempregados

Con esta ferramenta en liña, podes acceder a toda a oferta formativa dirixida prioritariamente a traballadores desempregados que actualmente se recolle no Plan de Formación para o Emprego da Comunidade de Galicia.

Esta sinxela ferramenta proporciona información sobre a oferta dispoñible de cursos dirixidos prioritariamente a traballadores desempregados, permitindo realizar a procura mediante un ou varios criterios, acoutando a procura segundo vanse engadindo campos. O resultado é unha lista de todas as accións formativas que cumpran todos e cada un dos criterios de procura. No caso de non introducir ningún filtro, o resultado mostrará unha lista de todas as accións formativas dispoñibles.

 

O buscador de oferta formativa da Comunidade de Galicia, dirixida prioritariamente á cualificación profesional dos traballadores desempregados, pretende cubrir as necesidades de cualificación detectadas o mercado de traballo rexional e atender aos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas e ás aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos traballadores, capacitándolles para o desempeño cualificado das distintas profesións, facilitando así o seu acceso ao emprego e favorecendo a acreditación oficial da cualificación adquirida.

Para a súa impartición, a Comunidade de Galicia, pon a disposición dos traballadores unha extensa rede de centros de formación especializados nos diversos ámbitos ocupacionais que, ademais deben de acreditar experiencia e calidade para impartir a formación. A formación que recibirás, por tanto, será impartida en:

 

Centros de Formación para o Emprego da Comunidade de Galicia. Podes atopar todos no noso buscador  de cursos en Galicia

Centros de formación ou entidades acreditadas para impartir formación conducente á obtención de certificado de profesionalidade.

Centros de formación inscritos para impartir formación para o emprego. Atopaos no buscador  de cursos en Galicia

 A quen vai dirixido?

Como acceder a un curso?

 

Que requisitos debo cumprir?

 

Que obrigacións teño?

 

Cursos dirixidos preferentemente a traballadores desempregados no buscador  de cursos en Galicia

 

 A quen vai dirixido?

 

 

A oferta de formación para o emprego ten como destinatarios aos traballadores da Comunidade de Galicia a fin de mellorar as súas posibilidades de emprego e/ou de progreso persoal e profesional.

 

No programa de formación dirixido prioritariamente a traballadores desempregados, poden participar os traballadores residentes na Comunidade de Galicia que ademais se atopen inscritos nas Oficinas de Emprego. Poderán tamén participar nos cursos , de dispor de prazas, os traballadores ocupados que residan na Comunidade ou desempeñen a súa actividade na mesma.

 

Os traballadores desempregados deberán:

 

  1. Residir na Comunidade de Galicia.

 

  1. Estar inscritos nas Oficinas de Emprego da Comunidade de Galicia.

 

Os traballadores ocupados deberán:

 

  1. Residir na Comunidade de Galicia ou prestar os seus servizos en centros de traballo situados na Comunidade de Galicia.

 

  1. Estar inscritos nas Oficinas de Emprego da Comunidade de Galicia.

 

  1. No caso de non estar inscrito, deberán mostrar o seu interese en participar no curso a través do centro de formación ou entidade responsable da súa impartición. O centro contactará coa oficina de emprego xestora do curso quen efectuará a súa alta no Servizo de emprego.

 

A fin de garantir o acceso á formación de traballadores con maiores dificultades de inserción ou de mantemento no mercado de traballo, terán prioridade para participar nas accións formativas, ademais das mulleres:

 

 

 

– Os desempregados pertencentes aos seguintes colectivos: mozos, persoas con discapacidade, vítimas de terrorismo e de violencia de xénero, desempregados de longa duración, maiores de 45 anos, persoas con risco de exclusión social, inmigrantes e traballadores afectados por expedientes de regulación de emprego aprobados pola Autoridade Laboral competente (ERE, …).

 

 

 

– Os traballadores ocupados pertencentes aos seguintes colectivos: traballadores de medianas e pequenas empresas, persoas con discapacidade, vítimas de terrorismo e de violencia de xénero, maiores de 45 anos, traballadores con baixa cualificación e inmigrantes.

 

 

 

 Como acceder a un curso?

 

É sinxelo, a vía que une ao traballador que desexa participar nas accións formativas coa nosa Administración é a Oficina de Emprego. Nela serás atendido mediante cita previa por un Técnico en Orientación e Intermediación Laboral que che axudará e orientará para que realices o curso que mellor se adecue ao teu perfil profesional, previamente detectado nun itinerario personalizado de inserción.

 

 

 

Se aínda non estás inscrito, pedirache información sobre os teus coñecementos e a túa experiencia, sobre aquilo para o que che sentes capacitado e tamén sobre as túas expectativas profesionais. Unha vez inscrito, o orientador laboral asesorarache na elección dos cursos que mellor se adecuen ás túas necesidades, informar os seus contidos e a súa duración, e incluirán na túa demanda de emprego os cursos acordados segundo o teu perfil ou interese profesional, de forma que, previamente ao seu inicio, poidas ser convocado.

 

 

 

Posteriormente, será o centro que imparta o curso quen verificará o cumprimento dos requisitos, incluíndo o perfil de acceso ao curso. No caso de existir máis demandantes interesados no curso que prazas, realizará o proceso de selección daqueles que mellor cumpran co perfil.

 

Se estás ocupado, e desexas formarche nalgunhas das especialidades programadas de forma prioritaria para traballadores desempregados, poderás mostrar o teu interese en participar nas mesmas a través do centro de formación responsable da súa impartición. Se estiveses xa inscrito nunha oficina de emprego, ademais poderás facelo a través da mesma.

 

 

 

 Que requisitos debo cumprir?

 

 

Os traballadores desempregados deben cumprir os seguintes requisitos:

 

Ser maior de 16 anos, é dicir, en idade laboral.

Estar inscrito como desempregado nas Oficinas de Emprego da Comunidade de Galicia, no momento da incorporación ao curso. (Nos cursos do Programa Operativo, ver apartado Destinatarios).

Facer constar na demanda de emprego os cursos e a dispoñibilidade para realizalos.

Cumprir os requisitos mínimos esixidos no perfil de acceso ao curso.

Superar un proceso de selección específico para cada curso, se é necesario.

 

 

Os traballadores ocupados deben cumprir os seguintes requisitos:

 

Cumprir os requisitos mínimos esixidos no perfil de acceso ao curso.

Superar un proceso de selección específico para cada curso, se é necesario.

Ser residente na Comunidade de Galicia ou prestar os seus servizos en centros de traballo situados na mesma. Busca no noso buscador de cursos en Galicia

 

 

Que obrigacións teño?

 

 

Todos os alumnos, ocupados ou desempregados, teñen a obrigación de asistir e seguir con aproveitamento os cursos, sendo causa de exclusión dos mesmos incorrer en tres faltas de asistencia non xustificadas nun mes ou non seguir o curso con aproveitamento.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor