Diferenzas entre custodia compartida e custodia monoparental

Diferenzas entre custodia compartida e custodia monoparental

Diferencias entre custodia compartida e custodia monoparental A separación ou divorcio de parellas con fillos leva un engadido aos posibles conflitos que se encaran co tema da ruptura do matrimonio, en especial coa forma en que se vai regular as relacións paterno-filiais a partir dese momento. Excepto en casos moi puntuais, a patria potestade adoita

Diferencias entre custodia compartida e custodia monoparental
A separación ou divorcio de parellas con fillos leva un engadido aos posibles conflitos que se encaran co tema da ruptura do matrimonio, en especial coa forma en que se vai regular as relacións paterno-filiais a partir dese momento. Excepto en casos moi puntuais, a patria potestade adoita ser compartida por ambos os proxenitores. No entanto, é o tema da custodia dos fillos o que pode suscitar máis problemas. En XG explicámosche as diferenzas entre custodia compartida e custodia monoparental.

Índice
A patria potestade
A garda e custodia
A custodia monoparental
A custodia compartida
A patria potestade
Para entender que é a garda e custodia, habemos de saber diferenciala da patria potestade. Esta última é o compendio de deberes e dereitos que os pais han de ter sobre os fillos menores e non emancipados. En definitiva trátase de exercer a paternidade, con todo canto iso leva, co fin de que os fillos estean ben gardados, protexidos e atendidos en todos os aspectos.

Por norma xeral, a patria potestade concédese a ambos os pais e só se perde por:

Falecemento dun ou ambos os proxenitores
Cando o fillo adquire a maioría de idade ou cando, aínda sendo menor, é declarado como emancipado
Por ser dados en adopción a outras persoas
Por sentenza xudicial
A garda e custodia
A garda e custodia, no seu sentido máis estrito, é en realidade o dereito a convivir co fillo fisicamente. De modo tradicional a garda e custodia viña concedéndose maioritariamente á nai. Con todo, nos últimos nenos e alegando un maior beneficio para os fillos, vaise impondo a ostentación da garda e custodia compartida.

Basicamente eses son os tipos de garda e custodia que existen: monoparental, concedida a un só dos pais (tradicionalmente á nai); compartida, na que ambos os pais posúen o dereito a convivir cos seus fillos; partida, cando a custodia duns fillos recae sobre un pai e a doutros fillos sobre o outro pai.

A custodia monoparental
Como xa deixamos claro, a custodia monoparental é a que recae sobre un só dos proxenitores, tendo o outro dereito a que se estipule un réxime de visitas para que poida pasar tempo cos seus fillos. Igualmente tamén se lle concederá, por norma xeral, o dereito a convivir cos seus fillos durante fins de semanas alternos e tamén durante certa parte dos períodos vacacionais.

A persoa que exerce a custodia monoparental será a encargada de velar e decidir sobre as cuestións cotiás e diarias dos fillos.

A custodia compartida
Desde hai uns anos, aínda que lentamente, vaise impondo a concesión da custodia compartida. Neste caso, ambos os proxenitores comparten o dereito a convivir cos seus fillos. Farano de modo alterno por períodos de tempo que estipulará o xuíz e que pode ser por semanas, meses, mesmo anos.

Durante ese tempo, o proxenitor ao que non lle toca o momento de custodia, tamén terá dereito ao seu réxime de visitas. O pai que convive en cada momento será o encargado de decidir sobre as cuestións cotiás dos pequenos, levalos ao colexio, vestirlles, alimentalos, procurarlles asistencia médica e acubillo.

En calquera caso, será tamén a autoridade xudicial quen decidirá se os fillos rotarán de vivenda ou se serán os pais quen se trasladarán, alternativamente, ao que sexa declarado domicilio familiar.

 

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor