Itinerario formativo: Especialista en Facendas Locais

Información xeral

Data modificación 11/05/2018 Fonte BOE

Descrición: Este curso vai dirixido a Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional pertencentes ás subescalas de Intervención Tesorería e Secretaría Intervención e empregados públicos de Administración local pertencentes aos subgrupos A1 e A2, ou asimilados
DescriciónEste curso vai dirixido a Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional pertencentes ás subescalas de IntervenciónTesorería e SecretaríaIntervención e empregados públicos de Administración local pertencentes aos subgrupos A1 e A2, ou asimilados

Detalles contido

Evento

Primeiro Obxecto.
é obxecto desta resolución a convocatoria das accións formativas que se recollen no anexo, que se desenvolverán durante os anos 2018 e 2019.
Segundo. Requisitos dos participantes.
Poderá solicitar a asistencia aos cursos convocados o persoal ao servizo das Administracións públicas, preferentemente o de Administración local, que cumpra os requisitos esixidos no apartado de destinatarios de cada un dos cursos.
Terceiro. Solicitudes.
Quen desexe participar nas actividades formativas convocadas deberá presentar a correspondente solicitude que será accesible, tras a selección do curso ao que se desexa asistir, nas seguintes direccións: http://www.inap.es/formacion-en- administracion-local e https:// buscadorcursos. inap.es
O consentimento do superior xerárquico enténdese concedido desde o momento en que accede a participar en accións formativas nas que resultase seleccionado.
O envío da solicitude telemática debidamente cumprimentada supón a aceptación expresa das normas e procedementos que rexen cada un dos cursos. O prazo de presentación de solicitudes para todas as accións formativas incluídas nesta convocatoria finaliza o día 17 de xuño.