Normativa sobre Formación en Prevención de Riscos Laborais

Normativa sobre Formación en Prevención de Riscos Laborais

Que indica a normativa sobre Formación en Prevención de Riscos Laborais Na economía actual, o capital humano é un factor clave para poder competir, polo tanto, a formación é un obxectivo estratéxico para aumentar a produtividade e competitividade das empresas, e potenciar a empregabilidade en función das necesidades do mercado laboral. A Constitución indica que

Que indica a normativa sobre Formación en Prevención de Riscos Laborais

Na economía actual, o capital humano é un factor clave para poder competir, polo tanto, a formación é un obxectivo estratéxico para aumentar a produtividade e competitividade das empresas, e potenciar a empregabilidade en función das necesidades do mercado laboral. A Constitución indica que hai que procurar o desenvolvemento de programas e medidas encamiñadas á consecución do pleno emprego, así como a calidade do emprego, a adaptación cuantitativa e cualitativa da oferta e demanda de emprego, a redución das situacións de desemprego e a debida protección nas situacións de desemprego.

O Estatuto dos Traballadores establece o dereito á formación profesional no traballo, incluída a dirixida á adaptación ás modificacións do posto de traballo, así como o desenvolvemento de plans e accións formativas encamiñadas a favorecer unha maior empregabilidade. Os traballadores poderán recibir a formación necesaria para adaptarse aos cambios no lugar de traballo, que correrá a cargo da empresa, sen prexuízo da posibilidade de obter créditos formativos para tal fin. Pero, xunto coa formación subvencionada, convive outra formación, a da obrigatoriedade da entrega por parte das empresas aos seus traballadores imposta por lei, cuxa finalidade non é a adquisición, mellora e actualización permanente das competencias e cualificacións profesionais dos traballadores formados.

 

A Lei 30/2015 e o RD 694/2017 sinalan varios aspectos como que as accións formativas deben estar relacionadas coa actividade empresarial, podendo as empresas organizar por si mesmas a formación dos seus traballadores, ou optar por encomendar a organización desta formación a unha persoa acreditada. entidade externa e/ou inscrita no rexistro correspondente, que estará obrigada a comunicar o inicio e finalización das accións formativas cando así o acorde coa empresa e, ao mesmo tempo, será a que contrate á entidade formativa para a accións formativas a impartir.

 

Na formación programada polas empresas, correspóndelles ás empresas planificar e xestionar a formación dos seus traballadores, financiando esta formación mediante a aplicación dun sistema de bonificacións nas cotas á Seguridade Social que pagan as empresas non subvencionadas, sendo fundamental nos horarios programados. formación, que a formación impartida a través das accións formativas das empresas estea relacionada coa actividade empresarial.

 

Enténdese por iniciativa formativa cada unha das modalidades de formación profesional para o emprego dirixidas a dar resposta inmediata ás diferentes necesidades individuais e do sistema produtivo. En particular, a formación programada polas empresas para os seus traballadores. Estas iniciativas estarán dirixidas á adquisición, mellora e actualización permanente das competencias e cualificacións profesionais, favorecendo a formación ao longo da vida da poboación activa, e conxugando as necesidades das persoas, empresas, territorios e dos sectores produtivos.

 

A mesma normativa establece que as accións formativas programadas polas empresas deberán estar relacionadas coa actividade empresarial. Estas actuacións desenvolveranse coa flexibilidade necesaria no seu contido e en canto ao tempo de entrega para satisfacer as necesidades formativas da empresa de forma áxil e axustar as competencias dos seus traballadores ás necesidades cambiantes.

 

E enténdese por acción formativa que teña por obxecto a adquisición e mellora das competencias e cualificacións profesionais dos traballadores, podendo estruturarse en varios módulos formativos con obxectivos, contidos e duración propios. Na iniciativa formativa subvencionada non será obrigatorio que as accións formativas estean referenciadas ao citado Catálogo de Especialidades Formativas. Neste caso, a duración, contido e requisitos de impartición das accións formativas serán determinados polas propias empresas. Non obstante, non terán a consideración de accións formativas as actividades de carácter divulgativo ou divulgativo que teñan como finalidade o desenvolvemento dun proceso formativo e, en todo caso, as que teñan unha duración inferior a dúas horas.

 

As áreas prioritarias son as consideradas como tales pola Administración laboral competente tanto no marco da Estratexia Europea de Emprego e do Sistema Nacional de Emprego como no marco das directrices establecidas pola Unión Europea. En todo caso, son prioritarias as relativas ás tecnoloxías da información e da comunicación, a prevención de riscos laborais, a concienciación ambiental e aquelas outras que con esta natureza se establezan mediante resolución da Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal, publicadas no Boletín Oficial da Provincia. Boletín Oficial do Estado, que poderán incluír as propostas das comunidades autónomas.

 

Por outra banda, no que se refire á Formación en Prevención de Riscos Laborais, a formación en prevención de riscos laborais consiste en desenvolver as habilidades e capacidades dos traballadores para a correcta execución das súas tarefas, sen que isto poida prexudicar a súa seguridade ou saúde ou a dos terceiros. E exprésase a obriga legal imposta á empresa de formar aos seus traballadores en PRL, basicamente sitúase nos artigos 19, 20, 32 bis e 37.2 da Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais, non sendo para a empresa nin a título gratuíto.

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

CURSOS ESPS+ INFORMACIÓN