PUBLICADA A ORDE MINISTERIAL DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

PUBLICADA A ORDE MINISTERIAL DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación. A orde desenvolve a modalidade de teleformación para a impartición dos certificados de profesionalidade

ESTUDAR - FORMACIÓN - EMPREGO. Xornal Galego

Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, pola que se desenvolve o Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.

A orde desenvolve a modalidade de teleformación para a impartición dos certificados de profesionalidade así como determinados aspectos do resto de modalidades de impartición, que permiten configurar unha oferta flexible e de calidade desta formación e unha adaptación ás necesidades dos traballadores e das empresas no marco da Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño. Con este fin, a oferta de formación dos certificados de profesionalidade poderá impartirse, na súa totalidade ou en parte, de forma presencial ou mediante teleformación e mesmo realizarse parte nunha empresa a través da formación profesional dual.

A formación do certificado mediante teleformación será a mesma que na modalidade presencial respecto á estruturación modular, duración do módulo formativo e, se é o caso, unidades formativas, capacidades, criterios de avaliación e contidos, segundo o establecido en cada un dos Anexos dos reais decretos polos que se establecen os certificados de profesionalidade

Se desexas atopar o curso que mais te interesa podes empregar o  buscador de cursos e formación

Para organizar a formación considerarase que nun mes natural se poidan realizar como mínimo 50 horas de formación do certificado de profesionalidade e como máximo 120 horas. O número máximo de alumnos por titor-formador será de 80, cando a súa dedicación sexa de 40 horas semanais ou das horas semanais equivalentes establecidas no correspondente convenio. Para xornadas inferiores, reducirase proporcionalmente o número máximo de alumnos, de forma que o mínimo de dedicación do titor equivala a 10 horas semanais por cada 20 alumnos, incluíndo as titorías presenciais.
Cursos en Coruña Cursos en Pontevedra Cursos en Santiago de CompostelaCursos en Vigo Cursos Online
O número máximo de alumnos por titor será de 30 cando a acción formativa se desenvolva a través de aula virtual en máis dun 50 por cento da súa duración. Considérase aula virtual ao ámbito de aprendizaxe, onde o titor-formador e o alumno, interactuar a través dun sistema de comunicación telemático de carácter síncrono. Unha clase presencial convencional retrasmitida vía telemática, na que titores-formadores e alumnos poden preguntarse en tempo real, é considerada «aula virtual»

Os centros e entidades de formación que soliciten a acreditación para impartir formación conducente á obtención de certificados de profesionalidade na modalidade de teleformación deberán xustificar a implantación de sistemas de xestión da calidade da formación.

A acreditación dos centros ou entidades de formación que impartan a formación relativa ao certificado de profesionalidade na modalidade de teleformación será realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal, logo de solicitude dos interesados, a través do rexistro electrónico do Servizo Público de Emprego Estatal, ao que se accederá dende as páxinas web habilitadas por este.

Fai clic para acceder a BOE-A-2013-10861.pdf

Algúns requisitos técnicos da plataforma de teleformación

A plataforma de teleformación que se utilice para impartir accións formativas conducentes á obtención de certificados de profesionalidade deberá reunir os seguintes requisitos técnicos:

– Compatibilidade co estándar SCORM 1.2 e paquetes de contidos IMS.
– Niveis de accesibilidade e interactividade dos contidos dispoñibles mediante tecnoloxías web que como mínimo cumpran as prioridades 1 e 2 da Norma UNE 139803:2012 ou posteriores actualizacións
– O servidor a plataforma de teleformación ha de cumprir cos requisitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
– Incluír a imaxe corporativa do Servizo Público de Emprego Estatal e das entidades que el designe, coas pautas de imaxe corporativa que se establezan.
– Ter un rendemento, entendido como número de alumnos, que soporte a plataforma, velocidade de resposta do servidor aos usuarios, e tempo de carga das páxinas Web ou de descarga de arquivos, que permita: soportar un número de alumnos equivalente ao número total de participantes nas accións formativas de certificados de profesionalidade que estea a impartir o centro ou entidade de formación, garantindo unha hospedaxe mínimo igual ao total do alumnado das devanditas accións, considerando que o número máximo de alumnos por titor é de 80 e un número de usuarios concorrentes do 40% dese alumnado. Dispoñer da capacidade de transferencia necesaria para que non se produza efecto retardo na comunicación audiovisual en tempo real, debendo ter o servidor no que se aloxa a plataforma un ancho de banda mínimo de 100Mbs, suficiente en baixada e suba.
– Estar en funcionamento 24 horas ao día, os 7 días da semana. En todo caso, a súa dispoñibilidade equivalerá ao 99% do seu funcionamento, de forma que ante interrupcións ou fallos na comunicación, o tempo de recuperación non supere 8 horas na duración total de cada acción formativa completa.
– Compatibilidade tecnolóxica e posibilidades de integración con calquera sistema operativo, base de datos, navegador de Internet dos máis usuais ou servidor web, debendo ser posible utilizar as funcións da plataforma con complementos (plug-in) e visualizadores compatibles. Se se requirise a instalación adicional dalgún soporte para funcionalidades avanzadas, a plataforma debe facilitar o acceso a este sen custo.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor