Requisitos do elearning (formación online) bonificado

Requisitos do elearning (formación online) bonificado

Os contidos formativos dun curso online bonificado deben ser interactivos, de maneira que o titor-formador teña información en cada momento da situación do alumno, que lle permita optimizar o seu rendemento. É dicir, os contidos multimedia deben incluír recursos tanto estáticos como interactivos: Imaxes, Gráficos, Audio, Vídeo, Animacións, ? E contidos prácticos a través de

Os contidos formativos dun curso online bonificado deben ser interactivos, de maneira que o titor-formador teña información en cada momento da situación do alumno, que lle permita optimizar o seu rendemento. É dicir, os contidos multimedia deben incluír recursos tanto estáticos como interactivos: Imaxes, Gráficos, Audio, Vídeo, Animacións, ? E contidos prácticos a través de actividades de aprendizaxe e avaliación: Controis de aprendizaxe, Probas de autoevaluación, Casos prácticos,?

Tamén ligazóns, simulacións, artigos, foro, chat, casos prácticos, etc. O material de soporte descargable para o alumno non se considera interactivo e non computa á hora de establecer a duración do curso: pdf, powerpoint? Dá valor ao alumno que sente que leva «algo do curso» para poder repasar máis adiante. Como material complementario (en pdf, powerpoint?) valóranse as presentacións, entrevistas, informes, artigos, glosario, bibliografía, etc,

Doutra banda, o deseño dunha AF na modalidade de teleformación debe considerar, entre outros factores, o perfil dos participantes, a materia a impartir e os contidos da acción, aspectos todos eles que determinarán a duración da formación. O número de horas comunicadas débese corresponder co tempo medio no que un alumno adquire os coñecementos programados na acción formativa. Isto é: percorrer todos o contidos do curso, realizar as actividades e controis de avaliación da aprendizaxe, interactuar co titor e/ou con outros alumnos, etc.

Respecto da Guía Didáctica, debemos indicar a programación e tempos estimados do curso, a calidade na organización da aprendizaxe dos alumnos. Hai que actualizala curso por curso cos datos de cada curso atendendo os posibles erros de copiar-pegar. Tamén debemos dispor da guía de campus, na que se explica como navegar na LMS.

Os cursos multimedia deben estar estruturado mediante unha xerarquía de navegación do grupo organizando o contido en distintos módulos, unidades didácticas, etc, programarse para que realice un control de seguimento e verificar que o alumno reproduciu o contido multimedia e visualizou os documentos, vídeos, xanelas emerxentes, exercicio, test, etc, programarse para ver o progreso do alumno na lección, a última páxina visitada, o tempo investido en cada lección, etc,

No curso pode haber un máis titores que de forma interna distribúan e organicen a dedicación á tutorización do mesmo. Na guía didáctica, ademais, pódese orientar ao alumno na temporalización adecuada para a realización dos distintos módulos. No entanto, o alumno dispón de todo o período lectivo para preparar, realizar e/ou revisar o contido e porse en contacto co titor que desexe no momento que así o necesite independentemente da organización e orientación que o centro establecese.

As funcións do titor son a lectura do curso e saber situarse no contido, dar a benvida no día de inicio do curso aos estudantes, facilitar e aclarar toda a información habida na guía didáctica aos alumnos, supervisar na plataforma e favorecer a través da interactuación co alumno que este accede ao curso, realiza os contidos, actividades, casos prácticos, foros e test que se lle propoñen cumprindo coa programación didáctica. Tamén resolver as posibles dúbidas dos alumnos nun prazo máximo de 24 h laborables a 48 horas fin de semana, interactuar cos alumnos a través da distintas ferramenta de comunicación dentro da plataforma LMS: e-mail, mensaxería interna, chat, foros ?

Nas inspeccións adoitan requirir rexistros de actividade/interacción co programa (incluíndo a asistencia tutorial e da realización de controis de aprendizaxe), controis de aprendizaxe/probas de avaliación, contidos e recursos didácticos, guía didáctica, CV e acreditacións do titor-formador, acreditación e entrega de cuestionarios de avaliación, acreditación e entrega de diplomas de participación ou de acreditación, etc.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor