A débeda da Administración xeral exixible a curto prazo e de 1.137.380 de euros en Galicia

En Galicia, a débeda da Administración xeral exixible a curto prazo alcanza ao final de exercicio
un importe de 1.137.380 miles de euros, que corresponde na súa totalidade ao epígrafe Acreedores.
Neste epígrafe incorporáronse os registros da conta 409 Acreedores por operacións

66 Tribunal de Contas pendentes de aplicar a orzamento, por importe de 41.300 miles de euros. O epígrafe de acreedores do balance non ten rexistrada a débeda contraída coa Administración do Estado como consecuencia das liquidacions negativas do sistema de financiamento correspondentes aos exercicios 2008 e 2009, que a 31 de decembro de 2015 ascende a 1.357.730 miles de euros.