O Goberno de Asturias mellora os mecanismos de protección ambiental

O Goberno de Asturias mellora os mecanismos de protección ambiental

O Goberno de Asturias mellora os mecanismos de protección ambiental mediante un decreto pioneiro e un novo plan de inspección – Os controis estenderanse a todas as instalacións potencialmente contaminantes, unhas 2.000 actividades 19/06/2018 – A proposta de decreto someterase durante trinta días a información pública para que entidades e particulares poidan formular alegacións A

O Goberno de Asturias mellora os mecanismos de protección ambiental mediante un decreto pioneiro e un novo plan de inspección

– Os controis estenderanse a todas as instalacións potencialmente contaminantes, unhas 2.000 actividades

19/06/2018

– A proposta de decreto someterase durante trinta días a información pública para que entidades e particulares poidan formular alegacións
A Consellería de Infraestruturas, Ordenación do Territorio e Medio Ambiente sacou a información pública un decreto pioneiro que ten por obxecto regular o control ambiental de actividades económicas co fin de incrementar a protección e a saúde das persoas. Medio Ambiente aprobará tamén un novo Plan de Inspección Ambiental 2018-2020, que incremente o alcance do anterior (2014-2017).

Un dos aspectos máis novos é que o Decreto de Protección e Control Ambiental Industrial será aplicable ás empresas incluídas no ámbito de aplicación da Lei 21/1992, de 16 de xullo, que estean inscritas no Rexistro Integrado Industrial e que desenvolvan actividades potencialmente contaminantes que deban operar baixo algunha das autorizacións ou comunicacións ambientais polo órgano competente. Estarán afectadas os grandes complexos industriais ata os pequenos talleres.

Con este novo decreto o Goberno do Principado obrígase a realizar plans e programas de inspección ambiental e a garantir os medios persoais e técnicos suficientes para desenvolver as inspeccións ambientais. Ademais, poderán subscribirse convenios de colaboración nesa materia coa Administración Xeral do Estado e os Concellos.

O texto concreta as obrigacións das empresas en materia de control ambiental, con especial atención á eficacia na resposta ante condicións anómalas de funcionamento que poden dar lugar a incidentes.

Tamén se establece unha regulación para as entidades de inspección e laboratorios acreditados similar á existente en seguridade industrial, de forma que a Administración poida supervisar e inspeccionar o labor destas entidades. Para iso créase a figura do Organismo de Control Ambiental (OCA).

Por último, habilítase á Administración a desenvolver instrucións técnicas e modelos que permitan unificar e incrementar a calidade dos informes que as empresas deben presentar.

Plan de inspección 2018-2020
O Plan de Inspección Ambiental 2018-2020 alcanza a todas as actividades económicas que contan con instalacións potencialmente contaminantes e que operan baixo diferentes autorizacións ambientais outorgadas polo Principado (unhas 2.000 actividades). A lexislación tamén obriga a contar cun plan autonómico para as grandes empresas que operan cunha autorización ambiental integrada, unhas 70.

O plan conta cun obxectivo xeral e tres específicos e recolle once liñas de actuación. Anualmente aprobarase un programa de inspección ambiental que concretará as inspeccións a realizar ese exercicio e os criterios de selección de instalacións, a partir dunha avaliación de riscos específica ou no marco de campañas con obxectivos concretos.

Desde que en 2014 aprobouse o Plan de Inspección Ambiental do Principado se ha ido incrementando a actividade inspectora, tanto a que se realiza de forma programada (a modo de auditoría para comprobar o cumprimento das autorizacións ambientais), como a que se realiza por mor de incidentes ambientais ou por denuncias.

Só en 2017 abríronse 1.025 expedientes de control ambiental (un 34% máis que o ano anterior). Deles, o 46% fórono en materia de residuos e o 37% de aire. Ademais, levantáronse 606 actas de inspección e as denuncias ambientais incrementáronse un 16% respecto de 2016.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor